Karta Zgłoszenia – POBIERZ

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

 

 

 

 

REKRUTACJA 2023

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, prosimy składać

do dnia 26 maja osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@muzycznajezowe.pl

Bliższe informacje są udzielane telefonicznie pod nr telefonu 606782749.

Formularze dokumentów do pobrania w zakładce Rekrutacja.

 

 

   Szanowni Rodzice,

 

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły dziękuje za dobrowolne wpłacanie składek na konto Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

 

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 150 zł za rok szkolny,

za drugie dziecko 70 zł, za trzecie dziecko 0 zł oraz wpłatę na

renowację instrumentów – 150 zł (jeżeli uczeń wypożyczył instrument

szkolny).

Istnieje możliwość zapłaty całej składki z góry lub na raty.

Wpłat można dokonywać:

 • wpłaty gotówkowe w sekretariacie szkoły,
 • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Jeżowe

Rada Rodziców SS Muzyczna I Stopnia Jeżowe

nr rachunku 42 9430 1029 3005 9663 3000 0001

tytułem: „imię i nazwisko ucznia, Darowizna na Radę Rodziców”.

 

Pieniądze Rada Rodziców przeznacza na:

 • opłacenie kosztów konkursów i warsztatów muzycznych
 • upominki zabawy integracyjne dla uczniów (nagrody konkursowe, mikołajki, dzień dziecka, itp.)
 • przejazd uczniów na koncerty, nagrania, itp.
 • zakupy do pokoju socjalnego i bieżące potrzeby
 • dyplomy i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

 

 

Szanowni rodzice,

w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w naszej szkole,

zapraszam wszystkich rodziców/opiekunów po odbiór loginów i haseł.

Dane te otrzymają Państwo po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem szkoły,

pod numerem telefonu 606 782 749 lub drogą mailową : ssm_dyrektor@interia.pl 

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie
Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem.
POBIERZ 

 

 

ZAPRASZAMY DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ

Kandydaci przyjmowani są bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach:

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;

Wymagane dokumenty:

 1. WniosekPobierz
 2. Kwestionariusz Pobierz
 3. OświadczeniePobierz
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.
 5. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego (art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy), albo opinię, o której mowa w art. 36 ust.2 pkt 2 ustawy     w przypadku kandydatów, którzy w danym roku poprzedzającym rok szkolny nie ukończyli 7 roku życia.

KRYTERIA WIEKOWE

Cykl sześcioletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a także kandydaci, którzy ukończą 6 lat – pod warunkiem, ze korzystali z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym maja rozpocząć naukę w szkole, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej.

Cykl czteroletni

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Ze wskazaniem wieku dla kandydatów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara,  7 – 8 lat.

Dokumenty należy wypełnić pismem drukowanym, podpisać, zeskanować ( lub zrobić zdjęcie) i wysłać na adres e-mail: ssm_dyrektor@interia.pl

UWAGA – DOKUMENTY PRZYJMUJEMY BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

O TERMINIE I FORMIE PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW BĘDZIEMY INFORMOWAĆ ZAINTERESOWANYCH TELEFONICZNIE

 

 

 

I Konkursu Duetów Instrumentalnych

I Konkurs Duetów Instrumentalnych “Młody Kameralista”.

Organizatorami są Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem</p%3