Statut szkoły

 

Aneks nr 1 do statutu

 

Program wychowawczy

 

WSO

 

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin wypożyczalni instrumentów

 

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

 

Regulamin przyjmowania uczniów