REGULAMIN 

WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

UCZNIOM W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

W JEŻOWEM

§1.

1. Szkoła Muzyczna w Jeżowem umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie

instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.

2. Instrumenty muzyczne wypożyczane  wyłącznie uczniom oraz w wyjątkowych

sytuacjach nauczycielom Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem.

§2.

1. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem.

2. Zauważone uszkodzenie należy zgłaszać prowadzącemu ucznia nauczycielowi.

3. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie specjalista po uprzednim

zgłoszeniu dysponentowi instrumentu czyli Szkole Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

§3.

1. Wypożyczenie instrumentu następuje w obecności pracownika sekretariatu

Szkoły lub nauczyciela prowadzącego oraz rodzica ucznia.

2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są:

a/ podanie rodzica(prawnego opiekuna) ucznia,

b/ dowód osobisty rodzica(prawnego opiekuna) ucznia,

c/ zobowiązanie na wypożyczenie instrumentu(druk własny szkoły) wypełnione

w chwili wypożyczania instrumentu.

§4.

1. Wyceny wypożyczonego instrumentu dokonuje prowadzący ucznia nauczyciel

wspólnie z pracownikiem sekretariatu szkoły uwzględniając cenę rynkową

wypożyczanego instrumentu, stopień zużycia instrumentu, jego ewentualne naprawy

i korekty.

2. Za wypożyczony instrument obowiązuje wniesienie dobrowolnej opłaty w wysokości

50 zł. za semestr.

3. Za wypożyczony instrument dopuszcza się uiszczanie opłat w ratach.

§5.

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podpisując zobowiązanie na wypożyczenie

instrumentu muzycznego biorą na siebie odpowiedzialność materialną za

powierzone mienie szkolne.

2. Rodzice ucznia zobowiązują się pokryć w całości koszty naprawy instrumentu

w wyniku szkód powstałych w okresie użytkowania.

3. Za zaginięcie (zagubienie) instrumentu rodzice zobowiązują się odkupić(wg cen

rynkowych aktualnych w dniu zaginięcia) w ciągu 14 dni.

4. Na żądanie dyrektora szkoły(w uzasadnionych przypadkach) rodzice ucznia

zobowiązani  do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego instrumentu

muzycznego.

§6.

1. Instrument muzyczny (wraz z pokrowcem-futerałem oraz zawartym

oprzyrządowaniem  smyczek ,ustnik etc.) należy zwrócić po zakończeniu roku

szkolnego w stanie technicznym niepogorszonym, z uwzględnieniem jego normalnego używania.